Скласти речення з однородними ч

10 речень з однорідними членами речення. 1. Виступають одним членом речення. Однорідними можуть бути будь-які (і головні, і другорядні) члени речення. Однорідні члени речення рівноправні і не залежать одне від одного. З’ясувати зв’язок між однорідними членами речення.

Скласти висловлювання в науковому стилі про однорідні члени речення. Зробити фонетичний розбір виділених слів. Увести їх у речення з однорідними членами. Розглянути таблицю й розказати про відношення між однорідни­ми членами речення, що поєднуються за допомогою сполучників сурядності. Прочитати речення. Однорідні члени разом пов’язані тим самим підрядним зв’язком з іншим членом речення, який їх пояснює або який вони пояснюють.

  • Українська мова
  • 15 б
  • 30 минут тому

Здебільшого однорідні члени речення виражаються однією й тією ж частиною мови, але в ролі однорідних членів можуть виступати й різні частини мови (Хоч був тато грізним, але нас дуже любив).

Однорідні означення речення – двослівні, рідше кількаслівні – перебувають у відношеннях переліку, поступового нагромадження ознак, властивих певній особі, предметові. Скласти речення зі словами однієї групи з переднього завдання так, щоб однорідні члени були з’єднані сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком.

  • Списати речення, розставляючи розділові знаки, у такій послідовності: а) з однорідними означеннями; б) з неоднорідними означеннями.

Відштовхуючись від реальних мовних фактів та стверджуючи неадекватність речення і судження, слід вести мову про особливий статус односкладних речень. До цих різновидів ще додають вокативні речення, на тій підставі, що вони цілісно (в одному компоненті) виражають всі реченнєві категорії. Односкладні речення посідають проміжну ланку між двоскладними та еквівалентними реченнями.

  • З поданими групами прикметників та іменниками складіть речення. Визначити, які прикметники виконують роль однорідних, а які неоднорідних означень. Пояснити розділові знаки.

Між двоскладними та безособовими реченнями з огляду на означеність/неозначеність розташовані односкладні дієслівні речення. Особливе місце займають інфінітивні речення, в яких головний член – незалежний інфінітив – поєднує властивості дієслова та іменника. Такі речення вміщують заклики, настанови, повчання, поради, що стосуються всіх або множинності дійвих осіб: Не кайся востаннє.

скласти речення з однородними членами выкористовуючи подани слова:веселий,безтурботний,радисний;йти и йхати;не веселий,а сумний;и жовти ,и зелени,и рожеви

Безособові речення – найрізноманітніша і найвживаніша шрупа односкладових речень. Ці речення дуже поширені і дуже різноманітні. В) безсполучникові речення, головний член в яких виражений предикативним словом типу можна, не можна, необхідно, еможливо, (не)доцільно, (не)потрібно, (не)треба, (не)сила.

Также интересно: